Actievoorwaarden 

 Cashback Tikkie Dreft Max Power

 


1. Algemeen

 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland BV, Weena 505, 10B, 3013 AL Rotterdam (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website https://www.zininmeer.be/dreftmaxpowertikkieterug

 

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 

 

1.3 Deze Actie is geldig op volgende momenten: 13/11/2023-26/11/2023, 04/12/2023-10/12/2023, 18/12/2023-24/12/2023 en speelt zich af in de fysieke winkels van Albert Heijn in Nederland. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

 

1.4 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave  van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding        van schade gehouden is jegens de deelnemers. 

 

1.5 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de  woonplaats van de verwerende partij.  

 

1.6 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1).

 

 
2. Voorwaarden
 
2.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland.
 
2.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
 
2.3 Voor deelname geldt een aankoopverplichting van 1 van de deelnemende producten opgelijst onder rubriek 7.1.
 
2.4 Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Dreft.
 
2.5 Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie. Ook bonnen waar het Product niet op vermeld staat zijn uitgesloten van deelname.
2.6 Eén deelname per huishouden (zelfde naam, adres en/of IBAN / BIC bankrekeningnummer).
 
2.7 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie
 
2.8 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 
2.9 U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

2.10 
P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs.  Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.

2.11 
P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie.
 
 
3. Hoe deelnemen?

3.1 Koop tussen 13/11/2023-26/11/2023, 04/12/2023-10/12/2023, 18/12/2023-24/12/2023 tijdens de openingstijden van een fysieke winkel, 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1. Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat. 
 
3.2Voor een geldige deelname dient de deelnemer vanuit de Tikkie-app deel te nemen aan de actie door de actie te selecteren in het Tikkie Actie menu binnen de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer  de kassabon voor aankoop van dit product bij Albert Heijn in Nederland gedurende de actieperiode te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

3.3 Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u €2. In het geval u twee Dreft Max Power vloeibaar handafwas producten koopt, selecteert de Tikkie scanner automatisch één product voor terugbetaling. Inzendingen na een respectievelijke einddatum worden niet meer in behandeling genomen.

3.4 De actieperiode loopt tijdens de volgende weken: 13/11/2023-26/11/2023, 04/12/2023-10/12/2023, 18/12/2023-24/12/2023.

 

4. Terugbetaling

4.1 Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een (gedeeltelijk) terugbetaling van €2.  Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt u niet in aanmerking voor  terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht. Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten. Terugbetaling is mogelijk zolang het maximale aantal nog niet bereikt is. 

4.2 Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos.

 

5. Vragen en opmerkingen  

5.1 Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de terugbetaling van deze actie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via Whatsapp op telefoonnummer: +316 13 76 85 28.

5.2 De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie.

 

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1 Wat de organisatie van de promotie betreft

Procter & Gamble Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens  doorgeven naar een land buiten de Europese Unie.  Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten.  U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen,  uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband         met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.  

6.2 Wat het gebruik van de Tikkie-app betreft:

Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer beschikken over de (gratis) Tikkie app . ABN AMRO bank is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u met haar  deelt in de Tikkie app. In de privacyverklaring van de tikkie app leest u over het gebruik van uw persoonsgegevens door ABN AMRO en hoe u uw rechten ten aanzien van ABN AMRO kan  uitoefenen. Zie: https://www.tikkie.me/privacyverklaring

6.3 ABN AMRO zal de gegevens die zij verzamelt in het kader van deze Actie delen met P&G voor statistische en analytische doeleinden. Alle gegevens die ABN AMRO in het kader van deze Actie        verzamelt, zullen alleen op geaggregeerd niveau/geanonimiseerd gedeeld worden met P&G, dus zonder enige persoonsgegevens die P&G zouden toelaten u te identificeren. 

 

7. Deelnemende producten

7.1 De volgende producten nemen delen aan de Actie: alle Dreft Max Power vloeibaar handafwas producten (die verkocht worden bij Albert Heijn):


Max Power

Max Power

Max Power

Max Power

Hygiene

Lemon

Original

Original

370 ML

370 ML

370 ML

640 ML

EAN: 8700216010474

EAN: 8700216010528

EAN: 8700216010580

EAN: 8700216010566