top left pic
left pic

Maak kans op een Lenteschoonmaakpakket!

Hulp nodig bij je lenteschoonmaak? Speel mee en maak kans op een pakket met volgende toppers:

o 1x Mr. Proper geconcentreerde vloeibare gel
o 1x Mr. Proper Wondergum extra krachtig
o 1x Swiffer duster
o 1x Antikal Fresh Spray
o 1x Antikal 3-in-1 Spray
o 1x Dreft Original afwasmiddel
o 1x Ambi Pur Ochtend Dauw Luchtverfrisser Spray

De wedstrijd loopt van 09/03/17 t.e.m. 03/04/17 en is uitsluitend voor Zin in meer-leden. Deelnemers moeten in België wonen en minimaal 18 jaar oud zijn.


top right pic
right pic

Wedstrijdreglement

 

 “Lenteschoonmaak wedstrijd” op www.zininmeer.be.

 

Organisatie

 

1. De “Lenteschoonmaak wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter & Gamble DCE bvba met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever België.

 

2. Het is niet mogelijk om aan deze wedstrijd deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement.

 

3. Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van HighCo DATA Benelux NV, Kruiskouter 1 te 1730 Asse, die de supervisie heeft over de gehele actie.

 

4. Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen.

 

Duur

 

5. Deze wedstrijd begint op 09/03/17 en eindigt op 03/04/17 om 23:59. De wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.

 

De deelnemers

 

6. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, woonachtig is in België en lid is van Zin in meer.

 

7. Alle vaste of tijdelijke werknemers en medewerkers van Procter & Gamble DCE, of van een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, en van de door Procter & Gamble DCE ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij deze wedstrijd (b.v. reclameagentschappen) alsook hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

 

8. De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren.

 

9. De deelname is persoonlijk. De organisator behoudt zich het recht een persoon uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd, en indien nodig gerechtelijk te vervolgen, in geval van inbreuk op dit reglement of in geval van fraude, misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd. Alle personen die namelijk in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

 

Persoonsgegevens

 

10. In het kader van deze wedstrijd verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt correct, up-to-date en volledig zijn.

 

11. De organisator zal alle redelijke maatregelen nemen die van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden, de deelnemer erkent evenwel dat het versturen van persoonlijke gegevens nooit zonder risico is en dat de schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden, niet verhaald kan worden op de organisator.

 

Door in het kader van de deelname aan deze wedstrijd op Zin in meer persoonlijke gegevens aan Procter & Gamble te verstrekken, gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meer databases. Procter & Gamble behandelt de persoonsgegevens van de deelnemer vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden. De gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn voor de wedstrijd. Klik hier voor alle details van onze P&G Privacyverklaring


De deelname

 

12. Om geldig deel te mogen nemen aan deze wedstrijd:

a.     De deelnemer dient zich aan te melden of te registreren bij Zin in meer.

b.     De deelnemer dient een antwoord te selecteren op de wedstrijdvragen.

c.     De deelnemer dient een antwoord in te vullen op de schiftingsvraag van de wedstrijd.

 

13. De vragen zijn:

Vraag 1: Wat maakt Ambi Pur Luchtverfrisser Spray anders dan andere luchtverfrissers?

 • Drijfgas op basis van helium neutraliseert stinkende moleculen in plaats van ze te maskeren.
 • Drijfgas op basis van stikstof neutraliseert stinkende moleculen in plaats van ze te maskeren.
 • Drijfgas op basis van CO2 neutraliseert stinkende moleculen in plaats van ze te maskeren.


Vraag 2:
Waarom werkt de stoffer Swiffer Duster zo goed?

 • De vezels hebben een Dust-Lock Adhesive-coating en veranderen van vorm om hoekjes te bereiken.
 • De vezels zijn doordrongen van Detergent Booster, wat het stof meteen elimineert.
 • Microscopisch kleine magneetkorreltjes trekken stofvlokken automatisch aan.


Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemers zullen hebben meegedaan met deze wedstrijd op 03 april 2017 om 23u59 op zininmeer.be?

 

Als geldig zullen alleen de deelnemingsformulieren beschouwd worden waarop de antwoorden op de hoofdvragen en schiftingsvraag vermeld staan, evenals de volledige persoonsgegevens van de deelnemer.

 

14. Iedere persoon kan slechts één keer deelnemen: er is slechts 1 deelname per IP-adres/woonadres toegestaan gedurende deze Actie.

 

15. Alle kosten voor de deelname aan deze wedstrijd (bv. telefoon, internetverbinding, postzegel...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze teruggevorderd worden van de organisator.

 

De prijzen en winnaars

 

16. Er kan slechts één prijs per huishouden per deelactie worden toegekend, volgens de hierna genoemde voorwaarden.

 

17. De winnaars zullen door een onafhankelijke jury gekozen worden op basis van de juistheid op de 2 wedstrijdvragen en wie het antwoord op de schiftingsvraag het meest benaderd of juist heeft.  In geval van ex-aequo winnen de deelnemers die als eerste de antwoorden hebben doorgestuurd. De onafhankelijke jury is samengesteld uit een Account Executive (HighCo DATA) en een persoon uit het Brand Operations Team (Procter & Gamble).

 

18. De winnaars van de wedstrijd ontvangen een lenteschoonmaakpakket. In totaal zijn er 75 pakketten te winnen

 

Lenteschoonmaakpakket  - 1 pakket heeft een waarde van ongeveer € 17 en bestaat uit:

 

 • 1x Mr. Proper geconcentreerde vloeibare gel zomer citroen (€ 1,99)

 • 1x Mr. Proper Wondergum Extra Krachtig (€ 1,99)

 • 1x Swiffer duster (€ 2,99)

 • 1x Antikal Fresh Spray (€ 2,99)

 • 1x Antikal 3-in-1 Spray (€ 3,69)

 • 1x Dreft Original afwasmiddel (€ 2,99)

 • 1x Ambi Pur Ochtend Dauw Luchtverfrisser Spray (€ 4,19)

 

19. Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

 

20. De winnaars zullen ten laatste 6 weken na afloop van de wedstrijd via e-mail en/of per post op de hoogte worden gebracht dat ze gewonnen hebben. Ze ontvangen ook ten laatste 6 weken na afloop van de wedstrijd het gewonnen product. Indien het gekozen startpakket niet meer beschikbaar is, wordt het andere opgestuurd.

 

21. Indien de winnaar niet thuis is bij bezorging, wordt de prijs bij een afhaalpunt geplaatst. Als de winnaar zijn prijs niet afhaalt binnen de 2 weken dan vervallen de rechten van de winnaar op de prijs. Tevens verliest deze winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook, zonder enige mogelijkheid tot beroep.

 

22. De prijs zal naar het door de winnaar opgegeven adres worden gezonden. Indien dit adres onjuist blijkt te zijn dan verliest ook hier deze winnaar elk recht op het gewonnen product en mogelijke vergoeding.

 

23. De organisator behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde prijzen, geheel of gedeeltelijk, door andere prijzen van gelijke waarde te vervangen indien het bepaalde product door omstandigheden niet beschikbaar is.

 

24. Als een deelnemer geen mail of post krijgt van Zin in meer één maand na afloop van de wedstrijd, betekent dat dat de deelnemer niet gewonnen heeft. Of: Indien het product terugkeert naar de organisator van deze wedstrijd voor redenen zoals "adres onbekend" of "ongeldig adres" kan de organisator vrij beschikken over het product en wordt het product niet opnieuw in de wedstrijd opgenomen.

 

25. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Rechten en aansprakelijkheid van de organisator

 

26. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of software configuratie die door de deelnemer wordt gebruikt. 

 

27. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen in hoofde van de organisator.

 

28. De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan deze wedstrijd.

 

29. Voor zover de wet het toelaat, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

a.     gebreken aan netwerken, het verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door de post, het internet of technische dienstverleners die zorgen voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website.

b.     Ongevallen, beschadiging van eigendom, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan die optreden ten gevolge van de deelname aan deze actie of van de toekenning, ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

c.     Verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van enige content die werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gemaakt aan de organisatoren of het agentschap in het kader van deze wedstrijd.

d.     Drukfouten, vergissingen, of onjuiste inhoud van welke aard dan ook en op welk media of support dan ook.

e.     De onjuistheid en onvolledigheid van de inhoud van www.facebook.com pagina’s gelinkt met de merken die betrokken zijn met deze wedstrijd, of pagina’s van andere websites die eraan gebonden zijn. De organisator zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden van ieder bug, virus of gelijkaardig, dat kan worden verzonden naar een van deze paginas door een derde.

 

30. Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordiger of mandatarissen.

 

Klachten

 

31. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar de maatschappelijke zetel van de organisator. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 

Slotbepalingen

 

32. De aanvaarding van dit reglement houdt tevens de aanvaarding in:

a.     van elke noodzakelijke beslissing, en

b.     van elke wijziging van de inhoud van dit reglement,

c.     die de organisator Procter & Gamble zouden moeten nemen of doen om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren in geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Deze beslissingen en wijzigingen zijn soeverein en zonder verhaal.

 

33. Onderhavig reglement is tevens beschikbaar op eenvoudige aanvraag per post gericht aan HighCo DATA – Lenteschoonmaak wedstrijd – PB 12488 te 1733 Asse met toevoeging van een voldoende gefrankeerde enveloppe en op de volgende link:

 

https://www.zininmeer.be/thuis/schoonmaken/entry-screen/lenteschoonmaak-mr-proper-swiffer-antikal-dreft-ambi-pur

 

34. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement zal worden voorgelegd aan Procter & Gamble DCE. Haar beslissingen zijn definitief en onbetwistbaar.

 

35. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elke geschil, vordering of rechstzaak tot de toepassing ervan of dat anderszins verband houdt met deze wedstrijd zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.