Wedstrijdreglement 

Grote wedstrijd Zin in meer’s essentials


1. Algemeen


1.1 De wedstrijd Grote wedstrijd Zin in meer’s essentials zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter & Gamble DCE BV met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever België (“Procter & Gamble”). 

1.2 Het is niet mogelijk om aan deze wedstrijd deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement. 

1.3 Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen.

 

2. Wedstrijd


2.1 Deze wedstrijd begint op 09/09/2022 en eindigt op 31/12/2022 om 23:59, en speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. 


3. Voorwaarden voor deelname


3.1 De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België.

3.2 Alle vaste of tijdelijke werknemers en medewerkers van Procter & Gamble, of van een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, en hun familieleden, alsmede de door Procter & Gamble ingeschakelde derde(n) die direct betrokken zijn bij deze wedstrijd (b.v. reclameagentschappen) en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. 

3.3 De deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van Procter & Gamble een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren ter controle van de identiteit en of aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan. 


4. Algemene gedragsregels


4.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze wedstrijd, anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit wedstrijdreglement. 

4.2 Procter & Gamble behoudt zich het recht een persoon uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd, en indien nodig gerechterlijk te vervolgen, in geval van inbreuk op dit reglement of in geval van fraude, misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname. 

4.3 Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijke software op de actiewebsite plaatsen.


5. Deelname


5.1 Om geldig deel te mogen nemen aan deze wedstrijd moeten de deelnemers het volgende doen: 

- De deelnemer zich aan te melden of te registreren bij Zin in meer.

- De deelnemer zijn adres in te vullen of te bevestigen.

- De deelnemer een antwoord te selecteren op de twee wedstrijdvragen. 

- De deelnemer een antwoord in te vullen op de schiftingsvraag van de wedstrijd

De vragen zijn: 

Hoofdvragen

 1. Sinds wanneer maakt Braun producten met een buitengewoon design voor het alledaagse gebruik?

 • 1950

 • 1921

 • 1942

 1. Is er een assortiment van Always Dailies 100% biologisch katoen

 • Nee

 • Ja


Schiftingsvraag

Hoeveel mensen denk je dat er aan het eind van de maand aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?


5.2 Alle inzendingen en/of registraties dienen tijdig ontvangen te zijn, ten laatste op 31/12/2022 om 23:59 (“Sluitingsdatum”). Later ontvangen en/of onvolledige inzendingen zullen niet aanvaard worden.

5.3 Uitsluitend volledig en correct ingevulde deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.

5.4 Iedere persoon kan slechts één keer geldig deelnemen. Er wordt maximum één prijs per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer) toegekend. 

5.5 Alle kosten voor de deelname aan deze wedstrijd (bv. telefoon, internetverbinding, postzegel...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze teruggevorderd worden van de organisator. 

5.6 Procter & Gamble en door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of onafgeleverde inzendingen, of voor inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door Procter & Gamble zijn ontvangen. 


6. De prijzen en winnaars


6.1 Er kan slechts één prijs per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer) worden toegekend, volgens de hierna genoemde voorwaarden. 

6.2 De winnaars zijn de personen die een correct antwoord gegeven hebben op de hoofdvragen en op de schiftingsvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert. Indien ook na de schiftingsvraag nog ex-aequo’s zijn, voor gelijk welke prijs is het de deelnemer die als eerste zijn/haar deelname heeft heeft geregistreerd/deelnemingsformulier heeft teruggestuurd die tot winnaar zal worden uitgeroepen.

6.3 De prijzen zijn als volgt: 

Maand 1: 30/09/22

1 winnaar wint de volgende items:

- 1x Braun Body Trimmer Mini → EAN = 4210201313922

- 1 Gillette King C Huile à barbe → EAN = 8001841705590

- 1 Always discreet serviettes → EAN = 8001841332123

- 1 Always dailies → EAN = 8001841388724

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT SH 225ML  → EAN = 8006540475881

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT CND 200ML → EAN = 8006540438824

- 1 PANTENE 3MM REPAIR&PROTECT 200ML → EAN = 8001841628752Waarde van: 72,98 €

Maand 2: 31/10/22

1 winnaar wint de volgende items:

- 1x Braun Body Trimmer Mini → EAN = 4210201313922

- 1 Gillette King C Huile à barbe → EAN = 8001841705590

- 1 Always discreet serviettes → EAN = 8001841332123

- 1 Always dailies → EAN = 8001841388724

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT SH 225ML  → EAN = 8006540475881

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT CND 200ML → EAN = 8006540438824

- 1 PANTENE 3MM REPAIR&PROTECT 200ML → EAN = 8001841628752

Waarde van: 72,98 €

Maand 3: 30/11/22 

1 winnaar wint de volgende items:

- 1x Braun Body Trimmer Mini → EAN = 4210201313922

- 1 Gillette King C Huile à barbe → EAN = 8001841705590

- 1 Always discreet serviettes → EAN = 8001841332123

- 1 Always dailies → EAN = 8001841388724

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT SH 225ML  → EAN = 8006540475881

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT CND 200ML → EAN = 8006540438824

- 1 PANTENE 3MM REPAIR&PROTECT 200ML → EAN = 8001841628752Waarde van: 72,98 €

Maand 4: 31/12/22

1 winnaar wint de volgende items:

- 1x Braun Body Trimmer Mini → EAN = 4210201313922

- 1 Gillette King C Huile à barbe → EAN = 8001841705590

- 1 Always discreet serviettes → EAN = 8001841332123

- 1 Always dailies → EAN = 8001841388724

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT SH 225ML  → EAN = 8006540475881

- 1 PANTENE REPAIR&PROTECT CND 200ML → EAN = 8006540438824

- 1 PANTENE 3MM REPAIR&PROTECT 200ML → EAN = 8001841628752

Waarde van: 72,98 €


6.4 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

6.5 De winnaar(s) zal/ zullen hun prijs ontvangen binnen 8 weken, en in ieder geval niet later dan 3 maanden na de Sluitingsdatum van deze wedstrijd.

Procter & Gamble behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde prijzen, geheel of gedeeltelijk, door andere prijzen van gelijke waarde te vervangen indien het bepaalde product door omstandigheden niet beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat het product tijdelijk niet in voorraad is. 

6.6 De prijzen die niet kunnen worden toegekend om redenen onafhankelijk van de wil van Procter & Gamble of die door de winnaars niet werden opgevraagd/gebruikt binnen de gestelde termijn, gaan verloren en worden niet opnieuw toegekend.


7. Rechten en aansprakelijkheid van de organisator


7.1 De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan deze wedstrijd. 

7.2 Voor zover de wet het toelaat, is Procter & Gamble en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor: 


 1. Gebreken aan netwerken, het verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door de post, het internet of technische dienstverleners die zorgen voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website;

 2. Ongevallen, beschadiging van eigendom, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan die optreden ten gevolge van de deelname aan deze wedstrijd, het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd en/of van de toekenning, aanvaarding, ontvangst en/of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook; 

 3. Verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van enige content die werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gemaakt aan de organisatoren of het agentschap in het kader van deze wedstrijd; 

 4. (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijzen;

 5. Drukfouten, vergissingen, of onjuiste inhoud van welke aard dan ook en op welk media of support dan ook; en

 6. Enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of software configuratie die door de deelnemer wordt gebruikt


7.3 Deze clausule 7.2 geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordiger of mandatarissen. 

7.4 Procter & Gamble behoudt zich het recht voor het spel te stoppen of op te schorten in alle gevallen waarin, om welke reden dan ook, het computersysteem prijzen toekent die niet in dit reglement zijn opgenomen. In dergelijke gevallen worden berichten waarin deelnemers van een overwinning op de hoogte worden gesteld, als nietig beschouwd.


8. Overmacht en mogelijkheid tot verlenging


8.1 Procter & Gamble en de door haar aangestelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indiendeze wedstrijd moeten worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd omwille van overmacht (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de deelnemingsformulieren of andere omstandigheden die zich buiten de wil van Procter & Gamble voordoen).

8.2 Procter & Gamble behoudt zich in alle gevallen het recht voor de deelnameperiode te verlengen en elke aangekondigde datum te verschuiven.

8.3 Prijzen die om redenen buiten de wil van Procter & Gamble niet kunnen worden verdeeld, worden niet opnieuw toegekend.


9. Vragen en opmerkingen


9.1 Elke vraag en/of opmerking in verband met de huidige wedstrijd moet per brief verstuurd worden binnen de 30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar HighCo DATA – Grote wedstrijd Zin in meer’s essentials  – PB 17136. Vragen en/of opmerkingen ingediend buiten de termijn zullen niet behandeld worden.


10. Persoonsgegevens 


10.1 In het kader van deze wedstrijd verzekert iedere deelnemer dat de persoonsgegevens die hij meedeelt correct, up-to-date en volledig zijn. 

10.2 Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze wedstrijd verwerken in lijn met haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze wedstrijd en, met uw toestemming, om u emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot P&G en andere vertrouwde P&G merken toe te sturen (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken). Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie.  Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten.  U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV – Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.


11. Slotbepalingen


11.1 De aanvaarding van dit reglement houdt tevens de aanvaarding in: 

 1. van elke noodzakelijke beslissing, en 

 2. van elke wijziging van de inhoud van dit reglement, 

die de organisatoren zouden moeten nemen of doen om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren in geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Deze beslissingen en wijzigingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

11.3 Onderhavig reglement is tevens beschikbaar op eenvoudige aanvraag per post gericht aan HighCo DATA – Grote wedstrijd Zin in meer’s essentials  – PB 17136 met toevoeging van een voldoende gefrankeerde enveloppe. 

11.4 Voor zover in deze voorwaarden ter zake van bepaalde situaties niet is voorzien, zal Procter & Gamble over deze gevallen beslissen.

11.5 Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elke geschil, vordering of rechstzaak tot de toepassing ervan of dat anderszins verband houdt met deze wedstrijd zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.